ZÁPIS z 1. schůze výboru konané dne 13.1. 2014

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, MUDr. Zmeškal Miroslav, Kodešová Zdislava,  Obr Jiří, Mgr. Doležalová Věra, Vach Michal, Ing. Kodeš Radovan, Szabóová Monika, Fingerová Lucie,Havlík Jiří, Semirádová Helena
Omluveni:      Ing. Prokůpková Jana, Sobotková Monika,
Hosté:    – Natálie Kračmaříková

Úvod

 1. Přivítání – br. Smejkal, volba zapisovatele – br.Smejkal. Ověřovatel zápisu – br.Obr, schválení programu – schválen, čtení zápisu minulé schůze.
 2. Zpráva technické komise a starosty o investicích a opravách:
  1. Akutní oprava sprch a šatny kvůli nálezu dřevomorky        – sanace proběhla, rozpočet na renovaci koupelny – 100tis+ – zadáme v létě , Opravu šatny necháme nacenit u br. Votíka. Úkol – výbor souhlasí
  2. Vsakovací jímka – úkol splněn – VaK přepočítává stočné
  3. c.    Systém rekuperace pro MS – pozvat firmu na konzultaci na místě – fa. dorazí ve středu dopoledne Úkol
  4. Vchodové dveře do sokolovny – objednány v provedení EURO – kvůli jednotě typu, lepší izolaci a ostatním vlastnostem – výbor souhlasí
  5. Informace – 20.12.2013 Podána žádost o dotaci na Středočeský kraj – předmětem dotace je renovace elektroinstalace a osvětlení velkého sálu a instalace akustických panelů.
  6. f.     Bod 17, schůze 3/2013: Instalace wifi zařízení – Úkol probíhá
  7. g.    Bod 18, schůze 3/2013: výměna a rozšíření kamer kamerového systému      Úkol probíhá
  8. Objednáno nové okno do kanceláře u brány do areálu. – výbor souhlasí
  9. Zadat Ing. Arch. Sobotkovi aby posoudil vhodné řešení přístřešku u vstupu do kanceláře nad schody u brány do areálu a dále zastínění velkého sálu pro účely badmintonu (např. Venkovní žaluzie) a to s ohledem na variantu, kterou schválí stavební úřad a památková péče. Žádost o pomoc s povolením zateplení fasády. – výbor souhlasí
  10. Plán investic pro rok 2014 zatím obsahuje položky v rozsahu 250-300tisíc.
 3. Bod. Č.12, schůze 4/2011: Finanční toky– úkol na březen 2014
 4. 4.    Bod 8, schůze 2/2013: Úkol 19 schůze 6/2012: společnost Nýdr  s.r.o. má u nás neoprávněně sídlo, na základě podpisu „souhlasu“ Ing. Ďurčanským. JUDr. Svoboda nám v prosinci připraví podání na soud, aby došlo ke zrušení sídla.  Úkol probíhá
 5. 5.    Úkol VH – způsob jak zajistit uložení finančních prostředků na gymnastickou halu – Úkol pro všechny členy výboru – trvá (S novým občanským zákoníkem by šlo založit pro tento účel Nadaci) – starosta se individuálně vyptá členů výboru. – Úkol
 6. 6.    Bod 22, schůze 7/2013: Příprava dotací na údržbu roku 2014 – je třeba připravit podklady v očekávání vypsání grantů Kraje a MŠMT a hlídat termíny. Úkol J. Obr a R. Smejkal

Technická komise, investice, opravy a renovace

Trvalé a dlouhodobé úkoly

 

Ostatní úkoly minulých zápisů

 1. 7.    Bod 13, schůze 7/2013: br. Kodeš navrhuje zaměstnat na DPP na drobné práce a úklid šikovného důchodce. Výbor souhlasí, úkol probíhá – propojujeme s bodem 7 – část práce by byl úklid hřiště. Viz:
 2. 8.    Bod 20, schůze 7/2013: Připravujeme rozšíření parkování na část hřiště – podmínkou je zajištění pracovní síly na úklid – br.Obr – návrh pí. L.Špinarové – ta souhlasí. br. Obr domluví aby zahájila „drobný úklid“ a „pravidelné zavírání brány“ + odměnu za to. Tech. Komise připraví návrh podoby parkovací plochy a náklady na realizaci. Na schůzi 2/2014 se rozhodne o realizaci parkovací plochy. Úkol
 3. 9.    Bod 16, schůze 7/2013: Dotace na činnost Města Poděbrady – připraví oddíly – seznamy členů pro výkaz výsledků na požádání zašle br.Obr v excellu. Úkol splněn
 4. 10.  Bod 18, schůze 7/2013: Br. Obr zjistí stav žádosti o dotaci na prapor u ČOS vzdělavatelský odbor – žádost zamítnuta  Úkol splněn
 5. 11.  Bod 11, schůze 7/2013: Br. Obr vyhodnotil stav výdeje pamětních mincí. Zbylé nabídneme župě a ČOS (J.Prokůpková) a následně na všeobecné poděbradské výstavě. Úkol splněn
 6. 12.  Bod 19, schůze 7/2013: Problematika BOZP – informace rozešle br. Obr Úkol splněn
 7. 13.   Bod 21, schůze 7/2013: Dotaz na Župu, aby se zdržela v zápisech používaní zkratek – není tomu dostatečně rozumět – br.Obr Úkol splněn ses. Szabó
 8. Návštěva ses. Natálie Kračmaříkové
  1. Žádost o přestup do TJ Sokol Poděbrady včetně celého oddílu pozemního hokeje. – doporučeno založení vlastní TJ – vypomůžeme.
  2. Žádost o pronájem velkého sálu 30.1.2014 – slavnostní akce s náborem nového žactva pro tento oddíl – domluveno + domluven pronájem několika sobot v čase cca 15:00 – 17:00 – výbor souhlasí
 9. Informace ze zasedání výboru Župy
  1. Popis dotací přicházejících přes župu – na všestrannost, na sportovní oddíly, na členskou základnu
  2. b.    Pojištění – pojistka se bude přeceňovat a župa klade důraz na vlastní zvážení rozsahu a výše pojistky – doporučení pojistit odpovědnost za úrazy hostů v Sokolovně, odpovědnost za následky pádu stromů, které máme na hřišti – doporučení zkontrolovat výši pojistky nemovitého a movitého majetku TJ. – úkol br. Obr a br. Smejkal
  3. 22.6. 2014 – oslavy 130 let historie župy. Místo: Kostelec nad Černými lesy – náčelnice bude zvát zájemce o vystoupení.
  4. Nový občanský zákoník – je třeba očekávat ze župy formulář k přeregistrování TJ na obchodní rejstřík.
  5. Povinnosti vůči župě a odborům do 30.1. – zajistí br. Obr
 10. Příprava valné hromady TJ
  1. termín : 22.3.2014 – 9:00 – 11:00, br. Obr zajistí pozvánky a předá je vedoucím oddílům a na župu
  2. systém delegování – stejný jako v předchozích letech.
  3. schůze kontrolní komise – do 20.3.2014
 11. Příprava přeborů sokolské všestrannosti ve sportovní gymnastice a šplhu
  1. termín : 26.4.2014
  2. organizace : br. Svoboda – tech. ředitel, br. Smejkal – ředitel závodu
 12. Přijetí nové členky TJ – ses. Mansourová – výbor souhlasí
 13. Změna vedení oddílu stolního tenisu : vedoucí – br. Votík, zástupce vedoucího – br. Smejkal, hospodář – br. Obr. – výbor souhlasí.
 14. 22.  Doplnit BOZP prověrky cvičitelů a trenérů a ostatní náležitosti – zajistí br. Smejkal a br. Obr. S některými náležitostmi pomůže br. Zmeškal – kontrola lékárniček, prověření první pomoci, traumatologický plán atd. – úkol
 15. Podat žádost o grant na župní přebory všestrannosti na odbor sportu – požádat o zpracování podkladů br. Svobodu. Br. Obr dodá finanční výkazy. – úkol br. Smejkal.

Nové body – schůze 1/2014

 1. Oddíl Stolního uspořádá turnaj pro  “Parkinsony”. Oddíl akci vykoná zdarma – TJ se k této dobré věci připojuje a pronajme malý sál v čase cca 5hodin také zdarma. – výbor souhlasí.
 2. Br. Obr navrhl nové jednotné sazby oddílových příspěvků – oddíly si z nich vybrali své sazby – výbor souhlasí.

 

Příští schůze: 10.3.2014 v 16.00 v zasedačce TJ
V Poděbradech dne 13.1.2014, Zapsal Ing. Radek Smejkal