ZÁPIS z 2. schůze výboru konané dne 10.3. 2014

ZÁPIS z 2. schůze výboru konané dne 10.3. 2014

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, MUDr. Zmeškal Miroslav, Obr Jiří, Mgr. Doležalová Věra, Vach Michal, Szabóová Monika, Fingerová Lucie,

Omluveni:      Ing. Prokůpková Jana, Sobotková Monika,Havlík Jiří, Semirádová Helena

Úvod

 1. Přivítání – br. Smejkal, volba zapisovatele – br.Smejkal. Ověřovatel zápisu – br.Obr, schválení programu – schválen, čtení zápisu minulé schůze.
 2. Informace o resignaci Ing. Radovana Kodeše na členství ve výboru, předsednictví odboru sportu, předsednictví oddílu sportovní gymnastiky a správcovství nářadí a vnitřního vybavení sokolovny.
 3. Informace o resignaci Zdislavy Kodešové na členství ve výboru, funkci 2. místostarostky TJ a delegátství do předsednictva župy.

Technická komise, investice, opravy a renovace

 1. Zpráva technické komise a starosty o investicích a opravách:

a)  Akutní oprava sprch a šatny kvůli nálezu dřevomorky. Úkol probíhá

b)  Vchodové dveře do sokolovny. Úkol probíhá

c)  Systém rekuperace pro MS – nabídka 281.500,- – realizace možná pouze se získáním dodatečných financí – hledáme dotaci/sponzora  –  Úkol

d)  Bod 17, schůze 3/2013: Instalace wifi zařízení – Úkol probíhá

e)  Bod 18, schůze 3/2013: výměna a rozšíření kamer kamerového systému      Úkol probíhá

 1. 2.    Zadat Ing. Arch. Sobotkovi, aby posoudil vhodné řešení přístřešku u vstupu do kanceláře nad schody u brány do areálu a dále zastínění velkého sálu pro účely badmintonu (např. Venkovní žaluzie) a to s ohledem na variantu, kterou schválí stavební úřad a památková péče. Žádost o pomoc s povolením zateplení fasády. – Úkol probíhá
 2. Plánované investice, opravy a renovace na tento rok jsou již v rozsahu 250-300tisíc. Další velké investice bez dotace nedoporučujeme

 

Trvalé a dlouhodobé úkoly

 1. Bod. Č.12, schůze 4/2011: Finanční toky– úkol na březen 2014 – hospodaření minulého roku je zhruba vyrovnané. Doporučuje se udržet výši investic do údržby roku 2013. Výbor souhlasí se závěrem tech. kom. a další velké investice na rok 2013 nepánovat.
 2. Bod 8, schůze 2/2013: Úkol 19 schůze 6/2012: neoprávněné sídlo společnosti Nýdr  s.r.o. řeší JUDr. Svoboda.  Úkol probíhá
 3. Úkol VH – způsob jak zajistit uložení finančních prostředků na gymnastickou halu – lze řešit založením Nadace. Realizuje se ve chvíli, kdy to bude třeba. – Úkol splněn.
 4. Bod 22, schůze 7/2013: Příprava dotací na údržbu roku 2014 – je třeba připravit podklady v očekávání vypsání grantů Kraje a MŠMT a hlídat termíny. Úkol J. Obr a R. Smejkal

 

Ostatní úkoly minulých zápisů

 1. Bod 13, schůze 7/2013: a Bod 20, schůze 7/2013: Připravujeme rozšíření parkování na část hřiště – podmínkou je zajištění pracovní síly na úklid. Tech. Komise připravila návrh podoby parkovací plochy a náklady na realizaci – 35.000.- Na schůzi 2/2014 se rozhodne o realizaci parkovací plochy. Výbor souhlasí realizací. Úkol
 2. Pojištění – pojistka se bude přeceňovat a župa klade důraz na vlastní zvážení rozsahu a výše pojistky – doporučení pojistit odpovědnost za úrazy hostů v Sokolovně, odpovědnost za následky pádu stromů, které máme na hřišti – doporučení zkontrolovat výši pojistky nemovitého a movitého majetku TJ. – úkol probíhá br. Obr a br. Smejkal
 3. Příprava valné hromady TJ

a)    termín : 22.3.2014 – 9:00 – 11:00, br. Obr zajistí pozvánky a předá je vedoucím oddílům a na župu.

b)    systém delegování  : 1 delegát za každých 20 nezletilých a 1 delegát za každých 5 dospělých členů oddílu :

AE : 7, Badminton : 2, Kopaná : 2, Všestrannost : 18, SG : 13, ST: 2

c)    účast možná jen se zaplacenou členskou známkou, zakoupit lze i při prezenci VH.

d)    návrh 3 členů mandátové komise (dotážeme se sestry Semirádové a Vaňkové)

e)    návrh 3 členů návrhové komise (dotážeme se ses. Urbánkové a Klváčkové)

f)     návrh 3 delegátů na předsednictvo župy: Br. Smejkal, Br. Havlík, Ses. Szabó

g)    vedení VH : br. Smejkal, zapisovatel: zvolíme na místě.

 1. Příprava přeborů sokolské všestrannosti ve sportovní gymnastice a šplhu

a)    termín : 26.4.2014

b)    organizace : br. Svoboda – tech. ředitel, br. Smejkal – ředitel závodu

 1. 5.   Doplnit BOZP prověrky cvičitelů a trenérů a ostatní náležitosti – zajistí br. Smejkal a br. Obr. S některými náležitostmi pomůže br. Zmeškal – kontrola lékárniček, prověření první pomoci, traumatologický plán atd. – úkol probíhá:

a)    Máme nabídku ceny školení bezpečnosti (á 200-250 za osobu)

b)    Připravujeme seznamy trenérů a cvičitelů s ohledem na bezpečnostní rizika, konzultujeme rizika, která je třeba omezovat.

c)    Předpokládáme zpracování kompletní dokumentace do září 2014

 1. Podat žádost o grant na župní přebory všestrannosti na odbor sportu – žádost zamítnuta – pod odbor sportu závody nespadají. Byla nám zvýšena odměna za závody z 10tis na 11tis, pokud prokážeme zvýšené výdaje. – úkol splněn

Nové body – schůze 2/2014

 1. Změna vedení oddílu sportovní gymnastiky: předseda – br. Smejkal. Místopředseda za sportovní gymnastiku ses. Pokorná, místopředseda za všestrannost –  br. Svoboda, hospodář – br. Vach. Výbor souhlasí.
 2. Město Poděbrady žádá TJ o pomoc s realizací Poháru starosty – závodu v běhu, který se bude pořádat 12.4.2014. Start závodu se odhaduje kolem poledne. Měření času má zajistit atletický svaz prostřednictvím čipů. TJ má zajistit organizační personál, který uhlídá až 250 závodníků, provede prezenci a rozdá čipy. Po závodu čipy vybere a zajistí klidný průběh vyhlášení vítězů.

Dobrovolníci z řad TJ : poslat seznam br. Smejkal do konce března.

 1. Br. Smejkal svolává na (cca 21.6.2014) „mastnou brigádu“ – žádá se účast celé TJ, převážně starších a dospělých. Od 9:00 bude probíhat úklid venkovních prostor – odplevelování, prostřich keřů, úklid nepořádku, zametání a zároveň úklid vnitřních prostor – čištění molitanové jámy (oddíl SG), mytí oken a ostatní údržba. Oddíl mužů sokolské všestrannosti zajistí přípravu opékání prasete, které za odměnu brigádníci (ale i  ostatní členové TJ, kteří nemohou ze zdravotních nebo časových důvodů pomoci s pracemi) v podvečerních hodinách snědí. Brigáda je dobrovolná, bez nároku na odměnu. Brigáda se bude konat jen při účasti 50 a více osob.
 2. Výbor se bude zabývat hledáním nového vedoucího odboru sportu a správce zařízení a vnitřního vybavení.
 3. Žádost o členství v TJ : Pavla Houžvičková – výbor souhlasí.

Příští schůze: 16.6.2014 v 16.00 v zasedačce TJ
V Poděbradech dne 10.3.2014, Zapsal Ing. Radek Smejkal