POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Tělocvičné jednoty Sokol Poděbrady

na neděli 12. 3. 2017 od 13:00 v malém sále Sokolovny

PROGRAM

 1. Zahájení, volba pracovního předsednictva, zapisovatele a volba návrhové komise.
 2. Schválení programu.
 3. Volba mandátové a volební komise a zpráva komise o usnášeníschopnosti valné hromady.
 4. Zpráva o činnosti jednoty, plnění úkolů z minulé VH.
 5. Zpráva o hospodaření jednoty.
 6. Zpráva kontrolní komise, schválení výsledku hospodaření.
 7. Zprávy oddílů, zpráva kronikářky a vzdělavatelky.
 8. Dotace na rekonstrukci fasády Sokolovny
 9. Volba delegátů na valnou hromadu Župy.
 10. Zpráva mandátové a volební komise.
 11. Usnesení.
 12. Závěr.

Z rozhodnutí výboru TJ, určí delegáty za oddíly předsedové oddílů do 25. 2. 2017. Předsedové oddílů rozdají všem delegátům a zájemcům o účast na VH pozvánky. Počty delegátů s hlasovacím právem jsou stanoveny v poměru 1:10 k dospělým členům oddílu a v poměru 1:25 k nezletilým členům oddílu. Jmenovitě za oddíly: Aerobik: 5, Badminton: 2, Kopaná: 1, Sokolská Všestrannost: 9, Sportovní Gymnastika: 12, Stolní tenis:  2.

 O odmítnutí zájemce o delegování za daný oddíl musí předsedové oddílů informovat TJ. V případě sporu, kdo oddíl zastupuje, rozhodne výbor TJ nejpozději před začátkem VH.

Hosté z řad TJ jsou vítáni. Všichni účastníci valné hromady musí mít splněnu svou příspěvkovou povinnost, kterou lze splnit i na místě před začátkem konání VH.

V Poděbradech dne 30. 1. 2017, Ing. Radek Smejkal, starosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.