Z historie poděbradského Sokola 4. díl

Z historie poděbradského Sokola 4. díl

2018/09/09 Historie 0

Historie poděbradského Sokola začala před 149 lety a trvá dodnes. V našem seriálu bychom vám ji chtěli aspoň krátce přiblížit.

Česká obec sokolská letos slaví 150 let svého založení. Oslavy vyvrcholí začátkem července XV. všesokolským sletem. O měsíc dříve proběhne v Poděbradech generálka – Sokolský župní slet. Vzhledem k této výjimečné události uveřejňujeme v Poděbradských novinách pětidílný seriál o historii nejstarší tělovýchovné jednoty v Poděbradech.

Začátkem prosince 1968 došlo ke společné poradě cvičitelských sborů Sokola a základní rekreační tělovýchovy (ZRTV) TJ Jiskra. Ve stejný den se konala v divadle sokolská akademie. Zde také v dubnu 1969 proběhla členská schůze Sokola Poděbrady. Hlavním bodem byla rehabilitace jeho příslušníků, kterým bylo ublíženo za jejich aktivity při a po XI. všesokolském letu. Provedl ji předseda TJ Jiskra František Dubský, který mimo jiné řekl: „Odpusťte těm, kteří zavinili vaše utrpení. Omlouváme se vám, kteří jste nesli toto utrpení dvacet let.“  Na uvedené schůzi zazněl současně fakt, že se opět mohlo používat sokolské oslovení „sestro, bratře“. Rekreační chata v Malé Úpě byla navrácena poděbradskému Sokolu. Cvičitelský sbor mužských složek plně rozběhl svou činnost.

Toto období však netrvalo dlouho… Přesto mělo velký význam pro obnovu novodobé České obce sokolské. V roce 1968 se totiž do sokoloven vrátila řada sokolských činovníků a cvičitelů, kteří byli po posledním všesokolském sletu z jednot vyloučeni nebo z nich odešli dobrovolně. Svým vztahem k sokolskému hnutí a jeho ideám přivedli a vychovali další mladé cvičitele, kteří dodnes tvoří základ cvičitelstva středočeské Župy Tyršovy.

Ačkoliv se rok 1969 jevil pro znovuvzkříšení Sokola velmi nadějně, postupem času se ukázalo, že vedení ČSTV se nevzdá vedoucí úlohy při řízení tělovýchovy. Sokol byl převeden na vedlejší kolej.

V lednu 1971 se konala v tělocvičně členská schůze TJ Sokol Poděbrady, předsedou byl zvolen Rudolf Tesař, náčelníkem Josef Obr a náčelnicí Miluše Casková. O dva měsíce později v Nymburce proběhla okresní konference Sokola, kde zaznělo, že mnozí sokolové byli z jednot „odvoláni“, někteří rezignovali. V důsledku toho scházeli v jednotách cvičitelé. „Srdce zabolí tam, kde jsou cvičenci, ale chybějí cvičitelé,“ uvedl jeden z řečníků. V Poděbradech byl v červnu 1971 odvolán z funkce Miroslav Hruška, ale cvičitelem zůstal dál. Jak výbor TJ Jiskry, tak sokolský výbor pořádaly přibližně jednou za měsíc schůze, na kterých řešily svoje úkoly. Problémy, které zatěžovaly obě strany, probíraly společně. Volili se členové výboru, v roce 1972 byly do výboru TJ Jiskra za Sokol kooptovány Eva Svobodová a Věra Knická.
O rok později se sloučily TJ Jiskra a Slovan Poděbrady a vznikla TJ Sklo Bohemia Poděbrady. Název Sokol se již nesměl používat. Někteří bývalí sokolští cvičitelé působili v oddílech ZRTV nebo sportovní gymnastiky. Nastala vynucená odmlka, která trvala až do roku 1989.

Po „Sametová revoluci“ poděbradský Sokol – jako jeden z prvních u nás – obnovil svou činnost. Protože sokolovna mu ještě nepatřila, probíhaly první schůze v soukromých bytech. Hlavními aktéry byli ti členové, kteří sokolské myšlenky neopustili ani v dobách totality. První ustavující valná hromada se konala na zámku 12. května 1990 a zúčastnilo se jí 56 členů a 27 hostů. Starostou byl zvolen Zdeněk Semelka, náčelníkem Miroslav Šára a náčelnicí Alena Mikyšková. Tímto aktem byl vytvořen právní subjekt, jenž byl oprávněný vést zákonný boj za odcizený majetek Sokola. Nastalo období náročné práce, vyžadující čas a obětavost několika starších členů a pamětníků sokolské jednoty. Především manželé Šárovi objížděli okresní archivy a katastrální úřady a dobývali jej zpět.

Co se týká samotných oddílů, tak zástupci gymnastiky a ZRTV se vstupem do Sokola souhlasili, stolní tenis zůstal nadále pod TJ Sklo Bohemia.

Je sobota 8. prosinec 1990, osm hodin ráno. Sokolovna a většina sokolského majetku, užívaného TJ Sklo Bohemia Poděbrady, se začíná navracet do vlastnictví Sokola Poděbrady. Předání je dokončeno 1. ledna 1991, přičemž sokolovna je – na rozdíl od okolních prostor – poměrně v dobrém stavu. Na druhé valné hromadě v březnu téhož roku byla ustanovena činnost oddílů sokolské všestrannosti, sportovní gymnastiky, boxu, kulturistiky a aerobiku. V červenci pak do Sokola vstupuje také oddíl stolního tenisu. Jednota má k 31. prosinci 1991 celkem 552 členů, nejvíce v oddílu sokolské všestrannosti (150 členů, 180 žactva). Zkoordinovala se činnost oddílů, utvořil se cvičební řád a stanovil se časový plán využití tělocvičen pro všechny, i „nesokolské“ organizace – školy a učiliště. Na schůzi v listopadu 1991 oznamuje oddíl Věrné gardy, že zahajuje cvičení pod vedením Zdeny Šárové, kterou někdy zastupuje Věra Snížková.
V červnu 1993 (v roce 130. výročí založení TJ Sokol Poděbrady) se starostou stal Břetislav Borecký. Hlavním úkolem v té době bylo seznámit veřejnost s blížícím se XII. všesokolským sletem (července 1994). Příští rok se na hřišti konaly nácviky na sletová vystoupení. Oddíl sportovní gymnastiky se do nácviku nezapojil. Jeho vedení se vyjádřilo, že sokolský slet je přežitek.

Zdroj: archivní materiály TJ Sokol Poděbrady
Zpracovala: Monika Langrová
Foto: TJ Sokol Poděbrady, archiv

Zdroj článku: https://podebradskenoviny.cz/historie/z-historie-podebradskeho-sokola-4-dil