ZÁPIS z 1. schůze výboru TJ konané dne 23.2. 2015

ZÁPIS z 1. schůze výboru TJ konané dne 23.2. 2015

2015/02/24 Výbor 0

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, MUDr. Zmeškal Miroslav, Obr Jiří, , Mgr. Szabóová Monika, Doležalová Věra, Sobotková Monika, Fingerová Lucie,

Omluveni:     Havlík Jiří, Ing. Prokůpková Jana, Semirádová Helena, Vach Michal

Úvod

 1. Přivítání – br. Smejkal
 2. volba zapisovatele – br.Smejkal. Ověřovatel zápisu – br.Obr, schválení programu – schválen, čtení zápisu minulé schůze. Dohodnuto, že záznamy o hlasování se uvedou je  v bodech, kde nebylo dosaženo plného souhlasu. Má se za to, že kde není řečeno jinak, výbor souhlasí.

Technická komise, investice, opravy a renovace

 1. Návrh investic nad 100tis  – seřazeno dle priority – všechny akce jsou závislé na dotaci

a) Oprava střechy (620tis.) a její zateplení: (396  tis)

b) Výměna elektroinstalace a světel ve velkém sále (415tis)

c) Úpravy půdy – prořez trámů dle projektu od Ing. Boreckého, zateplení šatny a předělání vstupu (100 – 200tis)

d) Vytvoření kanceláře pro trenéry všech oddílů – prozatím se připraví bývalé “solárko”, které se podle potřeby může rozšířit o prostor chodby před “solárkem”. Br. Obr zkonzultuje možnosti a náklady případného rozšíření s br. Votíkem. ÚKOL (br. Obr)

e) Výstavba streetworkoutového hřiště s větší venkovní gymnastickou plochou s dotací od TPCA – TPCA dotaci letos nepřiřklo, projekt se odkládá na rok 2016. (400tis)

f) Pořízení systému rekuperace pro MS (281,5 tis).

g) oprava fasády budovy sokolovny – br. Obr zajistí příprav y dokumentace k dotazu na památkový úřad – navrhujeme natáhnout omítku, která by vypadala jako břizolit, ale nebyla finančně nedostupná. Samozřejmě se musí dodržet užití materiálů, které budovu nepoškodí. ÚKOL (br. Obr)

 Výbor  souhlasí s realizací projektů a), b) a potřebných částí c) a ukládá vedení jednoty hledat finance k jejich realizaci. ÚKOL (br. Smejkal)

Návrh investičních akcí v rozsahu do 100 tis.

a) Příprava architektonického projektu řešení přístřešku u vstupu do kanceláře nad schody u brány do areálu.  (Projekt posuzuje stavební úřad)

b) Stavba venkovního sezení na zahradě o rozměru cca 4x10m – cena 50-70tis. Realizace se odkládá, nejprve se dokončí úpravy samotné zahrady a v létě se vytipuje potřebná velikost sezení.

c) Palubkování místnosti infra sauny – akce v režii oddílu SG.

d) Realizace nápisu SOKOLOVNA – je možná varianta barva/vystouplé písmo – odložení do doby opravy fasády vstupu do sokolovny

e) Úprava plochy parkoviště za účelem zamezení vjezdu vozidel na trávník. Br. Obr navrhne možná řešení vč. ceny. ÚKOL (br. Obr)

f) Plot mezi pozemkem TJ a panem Vrátným – realizace možná pokud povolí stav. úřad (cca 20tis)

g) Nové dveře do kadeřnictví se spoluúčastí (pro TJ cena cca 12tis).

h) Instalace lavičky na hřišti před sokolovnou ÚKOL (br. Obr)

Výbor souhlasí s pokračováním příprav bodů a, b, c, d a realizací e, f, g a h.

Úkol

 1. Návrh oprav menšího rázu

a) byly probrány potřeby drobných oprav – všechny činovníky žádáme, aby do konání valné hromady nosili své požadavky na jakékoliv opravy a údržby v sokolovně br. Obrovi (třeba prostřednictvím schránky před kanceláří). Br. Obr vytvoří seznam potřeb pro rok 2015, posoudí jej s tech. komisí ohledně způsobu realizace (svépomoc/ zakázka) a zajistí vykonání.

ÚKOL (br. Obr)

Trvalé a dlouhodobé úkoly

 1. Bod 12, schůze 4/2011: Finanční toky – úkol na březen 2015 – hospodář předložil výsledek hospodaření a posoudil finanční možnosti pro rok 2015. Na rok 2015 se doporučuje vydat na opravy a investice v režii TJ částku do 300tisíc kč, leda by se jednalo o významnou investici s dotací (např. oprava střechy), pak je opodstatněné sáhnout do rezerv.
 2. Bod 8, schůze 2/2013: Úkol 19 schůze 6/2012: neoprávněné sídlo společnosti Nýdr  s.r.o. řeší JUDr. Svoboda.
 3. Bod 22, schůze 7/2013: Příprava dotací na údržbu roku 2015 – jsme připraveni žádat u Kraje a MŠMT o opravu střechy budovy nad MS a o dotaci pro elektroinstalace a světla ve VS. Je třeba hlídat termíny vypsání grantů.
 4. Bod 2, schůze 6/2014: řešení plotu se sousedem panem Vrátným – žádost na stavebním úřadu a řešení zastínění velkého sálu pro účely badmintonu a případné zateplení velkého sálu.

Ostatní úkoly minulých zápisů

 1. Bod 22, schůze 1/2014: Doplnit BOZP prověrky cvičitelů a trenérů a ostatní náležitosti a připravit komplexní dokumentaci o BOZP a PO. Úkol splněn.
 2. Pojištění odpovědnosti trenérů – viz Nové body, bod 1.
 3. Všichni členové výboru a kontrolní komise mají povinnost dodat čestná prohlášení s ověřeným podpisem, jelikož jsou nutná k podání na obchodní rejstřík. Úkol splněn
 4. Bod 1, schůze 6/2015: projekt streetworkoutového hřiště s větší venkovní gymnastickou plochou a úmysl zažádat o dotaci u TPCA.  Dotace TPCA nebyla schválena.

Nové body – schůze 1/2015

 1. K 1. 5. 2015 je třeba zajistit vlastní pojistku budovy Sokolovny, protože skončí pojištění ČOS a nebude obnoveno. Br. Obr zjistí potřebnost znaleckého odhadu hodnoty budovy, na jehož základě pojistku sjednáme. Součástí pojistky uděláme pojištění odpovědnosti v takovém rozsahu, jak to bude účelné a hospodárné. Opřeme se o data z pojistky TJ Sokol Kolín.  ÚKOL (br. Obr)
 2. Br. Obr předkládá informaci o stavu fondu oprav vnitřního vybavení k 31. 12. 2014: 30,354Kč. Výbor schvaluje příspěvky do tohoto fondu v roce 2015:  Jednota: 15tis, AE 6 900, SG 15 400, SV děti 2 800, Badminton 3 900, KOP 1000 – celkem 30 000 oddíly 15 000 TJ,

Z fondu se přednostně uhradí potřebné opravy ve velkém sále. Přebytek se pokusíme zajistit za účelem případné výměny světel ve velkém sále v relaci do 3 let. Rozpočet samotné instalace nových světel bez opravy elektroinstalace cca 150tis.

 1. Informace o jednání s BSR. Výbor schvaluje dodatek k nájemní smlouvě upravující výši nájemného a to na dobu neurčitou. Dodatek je pro oprávněné osoby k dispozici k nahlédnutí v kanceláři TJ.
 2. Výbor převzal od oddílů informace o změnách ve výši oddílových příspěvků a schvaluje je. Od roku 2016 provedeme zrušení kategorií dle názvů, označovat se budou pouze číselně a to jednotně za celou jednotu.
 3. V souvislosti s pořádáním Poháru ČR členů společnosti Parkinson o.s. ve stolním tenise probíhají úpravy vstupu do sokolovny na bezbariérový a dále se pořizují běhouny v délce 15m a počtu kusů 3 (celkem 45m), které budou sloužit k akcím všech oddílů pro podkládání plastových židlí. To zajistí vyšší bezpečnost a reprezentativnější vzhled akce. Výbor souhlasí s finančním příspěvkem z prostředků TJ na tyto dva projekty. Přesnou částku určí br. Obr a br. Smejkal dle vyúčtování dotace od města Poděbrady vůči oddílu stolního tenisu.
 4. Informace o povinnosti splnit povinnost podat na obchodní rejstřík žádost na změnu statusu v Pobočný spolek ČOS. Výbor ukládá vedení TJ přednést tento bod na valné hromadě a požádat o vyslovení souhlasu s tímto krokem a o odhlasování členů současného výboru (kteří budou souhlasit), aby byli zapsání ve svých funkcích do obchodního rejstříku. ÚKOL (br. Obr)
 5. 7.    Výbor svolává na neděli 22.3. od 9:00 Valnou hromadu TJ. Ukládáme předsedům oddílů, aby navrhli delegáty na VH za své oddíly a za jednotu delegátům předali pozvánky. Výbor zvolil delegační poměr 1:5 za dospělé a 1:25 za děti. Počty delegátů za jednotlivé oddíly jsou:  Aerobik 6, Badminton 2, Kopaná 2, Všestrannost 12, Sportovní gymnastika 12, Stolní tenis 2. Celkem 36 delegátů.

Výbor ukládá br. Smejkalovi, aby na valnou hromadu TJ pozval zástupce župy. ÚKOL (br. Smejkal)

Výbor schválil program valné hromady a určil, že bude součástí pozvánky delegátům.

 1. Br. Smejkal žádá vedoucí oddílů a trenéry o zajištění ochotné mládeže či činovníků TJ, kteří by pomohli městu Poděbrady v organizaci Poháru starosty, který se koná 11. 4. 2015
 2. Jelikož br. Obr může odejít v roce 2016 do řádného důchodu, br. Smejkal výboru navrhl zvážit možnosti budoucí správy jednoty. Br. Obr je ochoten nadále vykonávat některé práce, ale chtěl by snížit svůj úvazek. Výbor br. Obrovi ukládá vypracovat v průběhu roku 2015 soubor činností, které jsou ve správě jednoty vykonávány. Dále si zvolit činnosti, které nadále bude vykonávat. ÚKOL (br. Obr)  Výbor bere na vědomí potřebu hledání budoucího správce Sokolovny, který by se u br. Obra zaučoval (rok 2016).
 3.  Výbor svolává na 27. 6. od 9:00 brigádu. Účelem je především úklid venkovních prostor. Dále úklid některých vnitřních prostor.
 4. Za odměnu za účast na brigádě proběhne ve večerních hodinách NA ZAHRADĚ za sokolovnou společenský program s ohněm, vuřty a podobně. Účastníci v průběhu dne posoudí potřebnost pevného krytého sezení pro takovéto akce.
 5. Výbor souhlasí s přijetím nových členů do oddílu všestrannosti – Opová Svatava

Plán dalších schůzí: 20. 4. 2015 a 1. 6. 2015 v zasedačce TJ                                  

V Poděbradech dne 23. 2. 2015, Zapsal Ing. Radek Smejkal

×
Show