ZÁPIS z 5. schůze výboru TJ pořádané 19.8.2021

ZÁPIS z 5. schůze výboru TJ pořádané 19.8.2021

2021/12/15 Výbor 0

ZÁPIS z 5. schůze výboru TJ pořádané 19.8.2021

Přítomni, Ing. Radek Smejkal, Mgr. Josef Svoboda, Jiří Obr, Monika Sobotková, MUDr. Miroslav Zmeškal, Mgr. Monika Szabóová

Hosté: Mgr. Kateřina Pokorná, Ing. Petr Žák

Omluveni: Lucie Fingerová, Věra Doležalová, Markéta Rožová

Zapisovatel – br. Smejkal.

Program:

  1. Rekonstrukce Sokolovny
  2. Svolání Valné hromady TJ
  3. Rozprava a závěr

 

Rekonstrukce Sokolovny

Členové oddílu Sportovní gymnastiky představili plán využití gymnastického sálu, za předpokladu, že dojde k rekonstrukci squashe na moderní gymnastický sál.

Br. Smejkal představil postup příprav projektu, žádosti o povolení, možnost získání dotace.

Výbor uvedené projednal a doporučil projednat záležitost na valné hromadě.

Výbor odsouhlasil, aby br. Smejkal zpracoval žádost o dofinancování akce a podal ji na město Poděbrady.

 

Svolání valné hromady TJ

Výbor TJ ROZHODL SVOLAT valnou hromadu jednoty v termínu pondělí 13.9.2021 od 17:00 hod. Pozvánka je přílohou zápisu.

Program:

Zahájení, volba pracovního předsednictva, zapisovatele a volba návrhové komise.

Schválení programu.

Volba mandátové komise.

Zpráva o činnosti jednoty, rámcový plán pro rok 2021.

Úkoly zadané valnou hromadou.

Zpráva o hospodaření jednoty.

Zpráva kontrolní komise, schválení výsledku hospodaření.

Zpráva vzdělavatelky, zpráva kronikářky.

Žádost oddílu SG o přestavbu squashe na gymnastický sál

Zrušení oddílu ST

Přijetí nových členů do Jednoty

Diskuse.

Návrh na usnesení a Závěr.

Výbor UKLÁDÁ oddílům oslovit členy a zvolit delegáty na VH. Seznam delegátů oddíly doručí do 28.8.2021

Pozvánka bude vyvěšena na nástěnkách Sokolovny.

 

Rozprava a závěr

Plán další schůze:    říjen 2021. Svolá starosta.

V Poděbradech dne 19.8.2021, Ing. Radek Smejkal