ZÁPIS ze 3. schůze výboru TJ konané dne 3.5.2018

ZÁPIS ze 3. schůze výboru TJ konané dne 3.5.2018

2018/05/08 Výbor 0

Přítomni: Mgr. Szabóová Monika, Rožová Markéta, Monika Sobotková, Fingerová Lucie, MUDr. Zmeškal Miroslav, Doležalová Věra, Ing. Smejkal Radek Omluveni:   Semirádová Helena,  Vach Michal, , Obr Jiří,

 

Přivítání – br. Smejkal uvítal přítomné, volba zapisovatele – br. Smejkal.

Program:

 1. Informace
 2. Přijetí nových členů do TJ
 3. Kronika Jednoty a evidence historie za oddíly
 4. Rozprava
 5. Závěr
 • Informace: Kancelář Jednoty dokončila všechny podklady pro uvolnění dotace na fasádu. Podle telefonátu z MŠMT je vše předběžně v pořádku. Zhotovitel Fr. Miláček zahájil dne 3.5.2018 zápisem do stavebního deníku stavbu.

Proběhlo jednání s úřadem památkové péče o změnách stavby před dokončením – konkrétně povolením výměny zbylých oken na čelní a boční straně budovy a dveří do nářaďovny a do kadeřnictví.  

 • Výbor jednoty odsouhlasil přijetí 1 nového člena do oddílu věrné gardy a 2 nových členů do oddílu kopané. Jmenný seznam je přílohou k tomuto zápisu.
 • Výbor projednal postupy oddílů vedoucí k záznamům historie a způsob vedení kroniky kronikářkou ses. Fingerovou. Kronikářka vede záznamy nadmíru pečlivě a doplňuje kroniku o medailonky významných osobností k jejich výročí a provádí úplné soupisy výsledků ze soutěží oddílů. Výbor se domnívá, že podrobnost je až příliš vysoká. Výbor navrhuje:
  1. Oddíly mají povinnost zpracovávat jakkoliv dlouhou zprávu o aktivitách oddílu za každý rok. Doporučuje se uvést soupis trenérů a činovníků oddílu za daný rok. Doporučuje se uvést seznam závodů / soutěží za daný rok a doporučuje se zapsat ostatní události jichž se oddíl zúčastnil, nebo je organizoval. Přílohou mohou být výsledkové listiny závodů/turnajů (mohou nahradit seznam ze zprávy nebo naopak). Velice se doporučuje schraňovat fotografie z daného roku. Ideální se zdá forma fotoknihy.
  2. Kronika jednoty by měla obsahovat:
   1. Chronologický soupis události, které se udály přímo v Jednotě, nebo je Jednota (oddíly) organizovali. Např. sraz náčelnictva, nebo pořádání Bohemia Aerobic Tour, či Poděbradské cvičky apod.
   2. Nepřepsané výstřižky z dobového tisku
 • Informace z jednání z výboru (náhled kronikářky na jednání, informace že jednání proběhlo)
 1. Zprávu výboru za Jednotu
 2. Fotografie z akcí Jednoty (Sokolský ples …)
 • Rozprava:
  1. Smejkal byl osloven developerem, který by měl zájem revitalizovat plochy před Sokolovnou za účelem provozování parkovacích stání pro zákazníky lázeňských penzionů. Jednota má stanovit své podmínky, za jakých by k takovému účelu svolila. Výbor Jednoty tuto otázku projednal a stanovuje podmínky takto:
   1. Developer zaplatí projekt, který bude obsahovat budoucí podobu parkovacích ploch, které zaberou obě nynější hřiště, dále obsáhne příjezdovou komunikaci a chodníček podél Sokolovny k vyvýšené ploše u nářaďovny, kde bude venkovní cvičiště.
   2. Developer zaplatí kompletní revitalizaci, tedy včetně obnovy asfaltu na parkovišti, venkovního cvičiště, chodníku a inteligentní brány. Případně jiné součásti, které si vymíní developer (Výbor se nebrání diskuzi na téma krytého stání, podzemního stání ani jiných variant.)
 • Vstupní brána umožní výjezd do 20minut zdarma (pro rodiče s dětmi). Vstupní brána umožni čipy (pro zákazníky penzionu a zaměstnance Jednoty).
 1. Developer bude užívat daný prostor po dobu xy let (bude předmětem jednání), bude prostor udržovat. Výnos z parkovného jiných zákazníků než návštěvníků penzionu by měl být příjmem Jednoty (možno přispívat na údržbu).
 2. Developer vezme na vědomí, že v úterý, středu a pátek dochází v 16 a 17 hodin k masivnímu nájezdu rodičů s dětmi.
 1. Výbor prodiskutoval potřebu zatemňovacích rolet ve velkém sále. Rozpočet na osazení spodní řady oken motorem poháněnými roletami je do 80tis Kč. Oddíl BAD nabídl spoluúčast 10tis a oddíl GYM spoluúčast 15tis. Výbor souhlasí s realizací. Ideální je naplánovat montáž po montáži nových oken ve VS, které mají být dodány 9.7.2018. V příštím roce se snad podaří realizovat zatemnění horní řady.
 2. Kancelář Jednoty plánuje realizovat výměnu topení v Malém sále – litinové jednotky zde příliš netopí a nejsou dost rychlé při potřebě zvýšit ráno teplotu. Instalují se nový tělesa. Stávající se použijí na schodišti k malému sálu. Důvodem je potřeba zvýšit teplotu ve schodišťové části – jednak je při cestě na toaletu pro děti nepříjemně nízká, ale také způsobuje tvorbu plísně pod stropy v horních podlažích.
 3. Prodiskutovalo se vyúčtování plesu. Akce skončila se ztrátou do 60tis, což výbor považuje za rozumné náklady na oslavu 155let výročí. Ples měl velký a kladný ohlas.
 4. Ženy z oddílu Věrné gardy naplánovaly na 5.2018 brigádu venkovních prostor. Výbor jim děkuje.
 5. Oddíl SG naplánoval na 6.2018 brigádu úklidu a oprav velkého sálu. Zároveň proběhne revize nářadí. Výbor oddílu děkuje.
 6. Při vstupu k sálům jsou skříně, kde se ukládá náčiní pro úklid. Pokud se zde umístí vlhký hadr, nepříjemně zapáchá. Uklízečky by hadry mohli nechávat sušit v kotelně, trenérům by se pro úklidové vybavení doporučily prostory: kancelář trenérů (sprchový kout), místnost rehabilitace, kuchyňka, toalety.
 7. Právě probíhá drobná úprava parkovacích ploch, kterou završí kresby nových parkovacích stání. Je třeba připravit ceduli, která bude obsahovat podrobnou grafiku kde se stojí, jak se vjíždí a jak se vyjíždí.
 8. Je třeba vymalovat jednací místnost (ano, kancelář jednoty čeká na výměnu oken, pak přistoupí k rekonstrukci).
 9. Trenéři Martin Szabó a Anna Zmeškalová potřebují standardní svazek klíčů pro trenéry SG.
 10. Upozorňujeme na termín konání župního sletu, který proběhne 17.6.2018 v Pečkách. Naši Jednotu budou reprezentovat 3 oddíly ve 3 skladbách.
 • Závěr:
  1. Výbor Jednoty bere na vědomí: plán prořezu stromů v ulici Tyršově 2018/2019, oslava výročí 55let oddílu SG v roce 2019, nápad přestavět horní šatny VS na 3 šatní kóje, potřebu hledat finanční zdroje na instalaci akustických panelů ve VS, potřebu opravit podlahu v MS, řešení plotu a zahradního sezení se sousedem panem Vrátným, vhodnost instalace nových cedulí pro oddíly v Tyršově ulici.
  2. Plán další schůze: čtvrtek 30. srpen 2018 od 17:00

V Poděbradech dne 3.5.2018, zapsal Ing. Radek Smejkal