ZÁPIS z 1. schůze výboru TJ konané dne 30.1.2017

ZÁPIS z 1. schůze výboru TJ konané dne 30.1.2017

2017/02/02 Výbor 0

 

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, Obr Jiří, Fingerová Lucie, Mgr. Szabóová Monika, MUDr. Zmeškal Miroslav, Doležalová Věra, Rožová Markéta, Monika Sobotková,

Omluveni:   Semirádová Helena,  Vach Michal,

Úvod

Přivítání – br. Smejkal uvítal přítomné.

volba zapisovatele – br. Smejkal. Ověřovatel zápisu – br. Obr, schválení programu – schválen

Úkoly minulých zápisů

 1. Řešení povolení stavby plotu k panu Vrátnému a výzvy od pana Vrátného.
  • Při jednání dne úterý 10. 1. 2017 bylo provedeno a odsouhlaseno zaměření stávajícího plotu – plot zcela leží na pozemku Jednoty.
  • Pan Vrátný tuto skutečnost uznává a svolil možnost, že plot je majetkem Jednoty
  • Obě strany se domluvili na sjednání smíru – Pan Vrátný objedná u Ing. Pavla Boreckého projekt plotu, který bude vyhovovat jeho přání. Jednota žádá, aby spodní část plotu byla zděná a výška 175cm. Vrchní část může být z plotových planěk – nejlépe plastových, které nevyžadují údržbu. Obě strany se sejdou na projednání projektu a odsouhlasení za přítomnosti právní zástupkyně pana Vrátného.
  • Pan Vrátný dá do pořádku neexistenci ohlášení stavby pergoly v těsném sousedství Jednoty.
  • Na základě shody nad projektem plotu Jednota povolí trvalé užívání pozemku pod zateplením domu pana Vrátného. Bez finanční refundace.
  • Jednota bude trvat na zrušení věcného břemene vůči uvedenému plotu.
  • Jednota připraví projekt plánovaného zahradního sezení na jednání s panem Vrátným a požádá o jeho odsouhlasení. Souhlas bude podmínkou ke shodě ve všech předchozích ujednáních.
 2. Návrh stavby zahradního sezení
  • U M. Boreckého objednán projekt a podklady pro ohlášení stavby.
 3. Návrh stavby parkovací brány (úkol z Valné hromady)
  • Prozatímní postup dle zápisu 05/2016 se řeší. (úkol Br. Obr)
 1. V roce 2018 budeme slavit 155 let. Jak to oslavíme? Návrh: Sokolský ples. V průběhu večera různá vystoupení. Termín: 10. březen 2018. (Zvážit ocenění členů TJ za Sokolu přínosnou práci). (Zajistit sály, moderátora, hudbu, pořadatelskou službu, tombolu, vstupenky a plakáty.        Úkol: výbor).
 2. Oddíl SG oslaví výročí v roce 2019 – 55let. Nejspíše akademie.
 3. Sokolovna bude v tomto roce slavit hned dvě jubilea. 5. 9. 2017 oslaví původní budova dle architekta Profta svých 120let a 24. 7. 2017 oslaví svých devadesát let přistavěný kinosál a některé další prostory, navržené architektem Františkem Krásným. Připomínku k těmto výročím bychom připravili na Noc Sokoloven (pravděpodobně 22. 9. 2017).
 4. Horní šatna VS – rozvažujeme přestavbu na 3 šatní kóje. Je třeba rozmyslet, kde by mohly být věci všestrannosti a kde by mohl být archiv a věci SG. Zkusíme přerovnat v nářaďovnách věci a zefektivnit využití prostorů. Úkol: oddíl SG na červnové brigádě.
 5. Prázdninová soustředění:

SG: Šestajovice 22. 7. – 5. 8., Team Gym Dolní Jirčany 6. 8. – 13. 8., Kladno 13. 8. – 21. 8, Poděbrady 21. 8. – 2. 9.

AE: 21. 8. -25. 8. a 28. 8. -31. 1. společně s SG  

 1. Akustické panely – zkusit ještě poptat, jestli neexistují v jiné než černé barvě. Úkol: J. Mejzr
 2. Požádali jsme MŠMT o dotaci na Rekonstrukci fasády, výměnu oken VS a částečné zateplení – rozpočet cca 4mil (spoluúčast TJ cca 800tis. Kč). Také žádáme Město Poděbrady o příspěvek na tuto spoluúčast. Potřeba schválit tento krok valnou hromadou – proto ji navrhujeme na dřívější termín: 12. 3. (neděle od 14:00). Příprava stavebního povolení, souhlasů se zateplením a příprava výběrového řízení – úkol br. Obr, br. Smejkal, br. Borecký.

Nové body

 1. 1. 2017 a 30. 1. 2017 (náhradní termín pro ty co nemohli 24. 1. 2017) proběhla školení BOZP a PO administrativních pracovníků, trenérů, pracovníků úklidu a uživatelů elektrospotřebičů.
 2. V tělocvičně je třeba zvýraznit značky, včetně značek na tyče pro šplh. Hřiště pro badmintony, poziční značky na „rozcvičky“, žluté hřiště, a přidat plochu 7×7 a 9×9 pro aerobik (v blízkosti hudby). Také prosíme zvýraznit značky na šplhací tyče. Úkol: zajistí br. Obr
 3. Zmeškal navrhuje lezecké prvky pro děti na stěnu mezi hudbou a koš. Připraví návrh.
 4. Ve velkém sále proběhne revize úklidu drobného nářadí – z „kabinetu únikový východ“ bude po závodu Poděbradská cvička odstraněn modrý koberec. Pokusíme se odklidit i část můstků. Dočasně sem přemístíme branky oddílu kopané. Br. Obr vymění vložku dveří, aby k únikovému východu měl přístup každý nájemce a trenér.
 5. Závod Poděbradská cvička proběhne 5. 3. 2017
 6. Přebor sokolské všestrannosti proběhne 22. 4. 2017
 7. 5. 2017 je v Poděbradech ME v chodeckých závodech. Oddíl SG a AE budou vystupovat + je třeba zajistit cca 50 dětí v bílém tričku s černými legíny/ trenýrky. Úkol – trenéři SG a VS. Poprvé 12. 5. v 17:00 – secvičná. Vlastní program 20. 5. ve 21:00. Vhodné zamyslet se nad cenově dostupný doplňkem k oblečení, který si děti za odměnu nechají.
 8. VH TJ

Výbor TJ svolává na neděli 12. 3. 2017 od 13:00 do 15:00 Valnou hromadu TJ. Ukládáme předsedům oddílů, aby navrhli delegáty na VH za své oddíly a předali pozvánky. Výbor zvolil delegační poměr 1:10 za dospělé a 1:25 za děti.

Počty delegátů za jednotlivé oddíly jsou:  AE: 1+4, BAD: 1+1, Kop: 1+0, Všestrannost: 5+4, SG: 5+7, ST:1+1

Celkem: 31

Výbor schválil Výroční zprávu výboru za rok 2016.

Výbor ukládá br. Smejkalovi, aby na valnou hromadu TJ pozval zástupce župy. ÚKOL (br. Smejkal)

Výbor ukládá br. Vachovi, aby publikoval pozvánku na valnou hromadu TJ na webu.

Výbor schválil program valné hromady a určil, že bude součástí pozvánky delegátům a je přílohou tohoto zápisu.  

Výbor vyzývá členy TJ, aby se vyjádřili, zda se chtějí ucházet o funkci ve vedení TJ (výbor či kontrolní komise).

             Plán dalších schůzí: 27. března 2017

V Poděbradech dne 30. 1. 2017, Zapsal Ing. Radek Smejkal

Výbor tělocvičné jednoty Sokol Poděbrady svolává

________________________________________________________________________ 

VALNOU  HROMADU

Tělocvičné jednoty Sokol Poděbrady

na neděli 12. 3. 2017 od 13:00 v malém sále Sokolovny

PROGRAM

 1. Zahájení, volba pracovního předsednictva, zapisovatele a volba návrhové komise.
 2. Schválení programu.
 3. Volba mandátové a volební komise a zpráva komise o usnášeníschopnosti valné hromady.
 4. Zpráva o činnosti jednoty, plnění úkolů z minulé VH.
 5. Zpráva o hospodaření jednoty.
 6. Zpráva kontrolní komise, schválení výsledku hospodaření.
 7. Zprávy oddílů, zpráva kronikářky a vzdělavatelky.
 8. Dotace na rekonstrukci fasády Sokolovny
 9. Volba delegátů na valnou hromadu Župy.
 10. Zpráva mandátové a volební komise.
 11. Usnesení.
 12. Závěr.

Z rozhodnutí výboru TJ, určí delegáty za oddíly předsedové oddílů do 25. 2. 2017. Předsedové oddílů rozdají všem delegátům a zájemcům o účast na VH pozvánky. Počty delegátů s hlasovacím právem jsou stanoveny v poměru 1:10 k dospělým členům oddílu a v poměru 1:25 k nezletilým členům oddílu. Jmenovitě za oddíly: Aerobik: 5, Badminton: 2, Kopaná: 1, Sokolská Všestrannost: 9, Sportovní Gymnastika: 12, Stolní tenis:  2.

 O odmítnutí zájemce o delegování za daný oddíl musí předsedové oddílů informovat TJ. V případě sporu, kdo oddíl zastupuje, rozhodne výbor TJ nejpozději před začátkem VH.

Hosté z řad TJ jsou vítáni. Všichni účastníci valné hromady musí mít splněnu svou příspěvkovou povinnost, kterou lze splnit i na místě před začátkem konání VH.

V Poděbradech dne 30. 1. 2017, Ing. Radek Smejkal, starosta

________________________________________________________________________ 

Výbor schválil Výroční zprávu výboru za rok 2016.

Výbor ukládá br. Smejkalovi, aby na valnou hromadu TJ pozval zástupce župy. ÚKOL (br. Smejkal)

Výbor ukládá br. Vachovi, aby publikoval pozvánku na valnou hromadu TJ na webu.

Výbor schválil program valné hromady a určil, že bude součástí pozvánky delegátům a je přílohou tohoto zápisu.        

Výbor vyzývá členy TJ, aby se vyjádřili, zda se chtějí ucházet o funkci ve vedení TJ (výbor či kontrolní komise).

             Plán dalších schůzí: 27. března 2017

V Poděbradech dne 30. 1. 2017, Zapsal Ing. Radek Smejkal