ZÁPIS z 1. schůze výboru TJ konané dne 13.2.2020

ZÁPIS z 1. schůze výboru TJ konané dne 13.2.2020

2020/02/18 Výbor 0

Přítomni:

Lucie Fingerová, Věra Doležalová, Ing. Radek Smejkal, Mgr. Josef Svoboda, Jiří Obr, Markéta Rožová, Monika Sobotková, Jana Piroutková, Jan Mejzr

Omluveni: MUDr. Miroslav Zmeškal, Mgr. Momika Szabóová

Přivítání – br. Smejkal přivítal přítomné. Volba zapisovatele – br. Smejkal.

Program:             

 1. Informace a rozhodnutí výboru TJ
 2. Rozprava
 3. Závěr
 1. Informace a rozhodnutí výboru TJ
 • Smejkal v úvodu dal slovo ses. Piroutkové, která s výborem projednala problematiku nízkého počtu členů VŠEST – žactva.
 • Výbor TJ ROZHODL SVOLAT valnou hromadu jednoty v termínu neděle 15.3.2020 od 13:00 hod. Pozvánka a program je přílohou zápisu. Občerstvení na VH zařídí ses. Sobotková.
 • Výbor UKLÁDÁ oddílům oslovit členy a zvolit delegáty na VH.
 • Informace o nové databázi TJ – software se dolaďuje, ale již nyní je funkční – dávejte vědět své připomínky.
 • Podali jsme žádost o dotaci na workoutové hřiště u ČEZu (grant oranžové hřiště)
 • Oddíl SG informoval o postupu přípravy sbírky financí na workoutové hřiště. Proběhlo natáčení marketingového videospotu.
 • Výbor TJ ROZHODL, že v případě potřeby JE připraven dofinancovat hřiště z vlastních zdrojů
 • Je třeba zajistit možnost sledovat kamery na vzdáleném přístupu – dotaz na br. Vacha.
 • Stav řešení parkovací brány – br. Mejzr v nejbližších měsících zrealzuje. (podle počasí)
 • Termín Noci Sokoloven – ČOS nás oslovilo, abychom vyjádřili názor na změnu termínu Noc Sokoloven. Výbor TJ ROZHODL, že v Poděbradech bude Noc Sokoloven tradičně v září.
 • Výbor TJ PŘIJAL nové směrnice Jednoty
 • Výbor TJ PŘIJAL nové směrnice Kotelny
 • Výbor TJ ROZHODL o určení paušálu při soustředěních – Závodní oddíly mají možnost hradit soustředění přesně po hodinách, nebo paušálně 8 hodin jako maximální částku za den. Oddíly přesto musí uvést kdy chtějí sály užívat, aby v tom ostatní oddíly měly jasno.
 • Stav investic
  1. Realizace chodníčku podél budovy – podle počasí by mohla proběhnout v nejbližších měsících. Šíře 150cm + 8cm obrubník. Výška – k prvnímu schodu současné kanceláře. Chodníček prozatím povede pouze od branky ke kanceláři, kde včas skončí sjezdem. Další část se bude dělat až s realizací likvidace dešťové vody na pozemku a předělání septiku.
  2. Kolaudace prostoru v podkroví – proběhla.
  3. Příprava projektu pro cvičební sál v podkroví – projektant připravil návrhy, ze kterých jsme vybrali provedení, které zahrnuje záchody s 1x mísa, 1x pisoár a 1x umyvadlo. Dále šatnu se sprchovým koutem. Nyní bude následovat komunikace s úřady.
  4. Druhý projekt likvidace dešťové vody na našem pozemku – část budovy ke hřišti – sháníme projektanta.
  5. Oprava plotu – máme povolení stavby a podali jsme žádost o dotaci na st. Kraji.
  6. Kompletní předělání terazzo soklu – čekáme na vhodný dotační titul.
  7. Výměna LED světel v další řadě VS na 6500K– předpokládáme realizaci v létě.
  8. Rekonstrukce horních šaten – proběhla diskuze s prohlídkou – hledá se vhodné řešení budoucích šatních kójí s napojením na sprchy. Ponecháno k dalšímu rozvážení. Je nutno posoudit i zachování rehabilitační místnosti, která se v podstatě nepoužívá.
 • Návrh na přijetí nových členů. Výbor souhlasí s přijetím 1 dospělého člena do oddílu SV muži, 1 ženy do SV žactvo, 2 muži do oddílu Kopané, 1 žena do oddílu SG. Jmenný seznam v příloze.
 • Plán pro Památný den Sokolstva 2020 – 8.10. bude čtvrtek. Proto výbor navrhuje uspořádat malý pietní akt u pamětní desky ve vstupu. Děti (například z oddílu SV – předškolní) – by se mohly zúčastnit vypuštění lodiček se svíčkami a se jmény obětí Památného. Na dalším programu se bude pracovat.
 1. Rozprava
 • V minulých měsících jsme získali archivní materiály z naší Jednoty – kroniku psanou ses.Zavřelovou a archiv fotografií a plakátů z let 1919-1935 a další dokumenty. Výbor se s nimi seznámil. Budeme je postupně vřazovat do archivu. Jedná se o velmi cenné dokumenty a rodině Vlasákových (z dědictví po ses. Kovalčíkové) za ně děkujeme.
 • V lednu kancelář jednoty podala vyúčtování dotací městských dotačních programů a dotace MŠMT – Můj klub. Zároveň jsme podali žádost o dotaci VOM a VOD, programové dotace města Poděbrady P02 a P05. Vyplnili jsme statistické výkazy ČOS a provedli povinné registrace, objednali známky a zavedli nový rok v nové členské databázi.
 • Smejkal přítomným předal rozpracovanou zprávu výboru za Jednotu za rok 2019 a požádal o připomínky. Zpráva bude předmětem příštího jednání před VH.
 • Smejkal upozornil, že v termínu 2.8. – 8.8. máme výpadek soustředění z Jirčan pro nedostatek trenérek. V období bude sál využívat SG Všetaty na 2-3 hodiny denně.
 • ledna proběhla první akce Jednoty – oddíl Aerobiku pořádal v naší Sokolovně a i se účastnili republikového finále Bohemia aerobic tour. A výsledkem je množství diplomů, pohárů a mistrovské tituly. Gratulujeme.
 1. Závěr
  1. Výbor Jednoty rekapituluje plány, které budou řešeny v budoucnu: potřebu hledat finanční zdroje na instalaci akustických panelů ve VS (odloženo pro technickou náročnost), řešení zahradního sezení se sousedem panem V. (odloženo pro upřednostnění workout hřiště)

Plán další schůze: sobota 14.3.2020 – před konáním VH


V Poděbradech dne 13.2.2020, zapsal Ing. Radek Smejkal