ZÁPIS ze 6. schůze výboru TJ konané dne 14.12.2015

ZÁPIS ze 6. schůze výboru TJ konané dne 14.12.2015

2015/12/15 Výbor 0

Přítomni: Ing. Smejkal Radek, MUDr. Zmeškal Miroslav, Obr Jiří, Mgr. Szabóová Monika, Mgr. Doležalová Věra, Fingerová Lucie, Rožová Markéta,

Omluveni:     Semirádová Helena, Vach Michal, Jiří Havlík, Monika Sobotková

Úvod

 1. Přivítání – br. Smejkal
 2. volba zapisovatele – br.Smejkal. Ověřovatel zápisu – br.Obr, schválení programu – schváleno

 

Úkoly minulých zápisů

 1. Postupný převod činností za účelem snížení úvazku br. Obra:

a)     Organizace členské databáze

b)    Organizace úklidů v TJ – nabídka nové sazby – 400Kč á sokolovna

c)     Organizace údržby v TJ

d)    Zajištění provozu v některých dnech v týdnu

e)     Nabídka výpomoci Simony Sluťákové z oddílu AE

 

 1. Br. Obr prosí o včasné hlášení rušení hodin.
 2. Br. Obr prosí vedoucí tréninkových hodin o posbírání prázdných a poloprázdných nápojových obalů na konci každého tréninku.
 3. Br. Ob prosí o odvoz pojezdu na dveře a dveří samotných od R. Smejkala.

 Nové body – schůze 6/2015

 1. Dotační programy Města Poděbrady
 • o dotační poukázky jsme úspěšně zažádali.
 • od 15.12. do 15.1. je možno žádat o dotace na akce (projekty).
 • od 1.1. do 31.1. je možno žádat o dotaci na činnost, která je pro nás velmi důležitá. Žádáme oddíly o přípravu     přílohy „závodní aktivity členů oddílů“. Žádost samotnou a přílohu členské databáze připraví br. Obr a br.       Smejkal. Úkol
 1. Informace o záboru sokolovny: Vánoční tréninky jsou nahlášené. Jakékoliv změny hlaste J. Obrovi.
 2. První pololetí 2016 :   Závod SG je posunut na únor 13.2.2016 do 17:00.
 3. ŽÁDOST O VSTŘÍCNOST K NÁJEMCŮM V MALÉM SÁLE – přestože je zde uskladněné vybavení jiných oddílů, velice prosíme všechny k velmi obezřetnému přístupu k vybavení – posečkejte vyzvání vedoucího hodiny a vstupte do skladu až poté – JEDNÁ SE O ZÁVAŽNÉ NARUŠENÍ BEZPEČNOSTI, proto je třeba postupovat dle protokolů. Vyzýváme oddíl ST, aby v průběhu turnajů vybavil dveře cedulí toto oznamující.
 4. PROSÍME ČLENKY ODDÍLU AEROBIKU, aby se přezouvali u botníků, nebo užívali návleky – obzvláště v zimním období je možné zanesení prostor sokolovny enormní.
 5. PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ČLENŮ: Nevybírat 100/500Kč na známku, ale připravit jim podklady k platbě.

Buď od správce členské základny, nebo podle tohoto postupu:

Sdělit částku :

Sdělit číslo účtu : 501553359/0800

Sdělit variabilní symbol, který se tvoří takto :

2XXYYZZ001*

XX = poslední dvě čísla roku : 1978 = 78, 2008 = 08

YY = měsíc v roce, přičemž dívky/ženy zde mají přičteno 50 : žena v září má hodnotu YY = 59

ZZ = den v měsíci

* 00 platí pro prvního člena s tímto rodným číslem. Další člen dostane 01, dále 02 atd.

 1. Br. Obr rozešle soupis příspěvkových sazeb s jejich číselnými názvy. Výbor žádá vedoucí oddílu, aby používali toto číselné značení.

INFORMACE Z ŽUPNÍHO VÝBORU

a)     V roce 2016 proběhne volební valná hromada jednot, župy a ČOS. Výbor má povinnost svolat valnou hromadu do 31.3.2016 a o termínu VH informovat župu. Do 15.4.2016  je třeba na župu poslat usnesení z valné hromady, závěrku účetnictví včetně přiznání a přílohy a případně zprávy oddílů a odborů.

b)    Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat program a VH a musí být doručena delegátům min. 14 dní před konáním VH a publikována na webových stránkách.

c)     Počet členů výboru je záležitostí jednoty – doporučení ponechat stávající počet 11 členů.

d)    Na Valné hromadě musí proběhnout volba delegátů na valnou hromadu župy a volba delegátů do výboru župy. Dá se považovat za jednu volbu. Poděbrady mají povinnost delegovat 3 členy.

e)     Pokud dojde ke změně člena ve výboru: a) Nový člen podepíše čestné prohlášení dle vzoru (ověřený podpis) b) přidá se usnesení z VH, kde bude uvedena volba nového člena a c) vše se pošle na župu, která provede změnu zápisu na spolkovém rejstříku.

POVINNOSTI VŮČI ŽUPĚ V ROCE 2016

a)     Do 15.2.2016 odeslat „statistiku“ – jedná se pouze o kontrolu a úpravu údajů, které připraví župa a pošle – dokument se nepodepisuje, ale odesílá elektronicky zpět.

b)    Seznam čl. základny – Stačí barevně označit členy vyřazení + se dopíší noví členové. Optimální je ale upravit seznam kompletně do podoby odpovídající nové členské základně. Nově se vyplňuje telefon/adresa a mail, ale tato povinnost byla napadena úřadem na ochranu osobních údajů a bude se to ještě řešit. Rodné číslo je ale nutností.

–       Pozor: ČOS požaduje členskou základnu k 1.1.2016 (tedy vyřadit všechny, kteří v roce 2015 nezaplatili členskou spolkovou známku.

–       Sportovní svazy požadují členskou základnu ke 31.12.2015 – tedy vyplnit a odevzdat před vyřazováním ke 31.12.2015.

–       Město Poděbrady k dotacím užívá členskou základnu ke 31.12.2015

c)     Registrace sportovních oddílů – podklady dostaneme v lednu. Připraví br. Obr a vedoucí oddílů je dokončí a připraví k podpisu starosty TJ.

d)    Výkaz vzdělavatelské činnosti – připraví dle podkladů ze župy vzdělavatelka a kronikářka.

NOVÁ POVINNOST VŮČI ZÁKONU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a)     Je třeba požádat rodiče o souhlas s fotografováním a publikováním fotografií ve veřejných médiích – v opačném případě výbor žádá, aby fotografie dětí nebyly zveřejňovány. Některé jednoty se už potýkají se stížnostmi/žalobami.

b)    Br. Obr rozešle v lednu vedoucím oddílů seznamy členů, kde bude v záhlaví uvedena žádost o udělení souhlasu dle bodu 6.a a požádáme rodiče o podpisy – bude se jednat o hromadné podpisové seznamy.

c)     Zároveň br. Obr zajistí doplněk do nových přihlášek až je budeme tisknout – uvedení souhlasu s fotografováním již při registraci člena. Mezitím vytvoříme formulář souhlasu, který budeme u nových přihlášených žádat k podpisu.

OSTATNÍ IFNORMACE

a)     V roce 2016 bude vydána dobrovolná známka na příspěvek na slet

b)    V příštím roce proběhne výběr skladeb na slet, který proběhne v roce 2018

c)     Nácvik začne v roce 2017

Technická komise, investice, opravy a renovace

 1. Postup probíhajících úprav a investic :
 2. Vybavení kanceláře pro trenéry nábytkem. Objednáno.
 3. Palubkování místnosti infrasauny – akce v režii oddílu SG – Objednáno.
 4. Oprava chodníku na zahradu ve vnitrobloku . Probíhá.
 5. Instalace lavičky na hřišti před sokolovnou formou osazení 2 kamenných bloků na hřišti před vstupem silným/silnými dubovými prkny. Celek tak poslouží jako lavička.V plánu.
 6. Zastřešení vstupu u vchodu do areálu sokolovny – markýzou. Objednáno
 7. Výměna rolety ve velkém sálu. Objednáno
 8. Plány investic – řešení zastínění horních světel VS, řešení sundání starých svítidel VS : zda zároveň předělat celou elektrifikaci, nebo jen sundat svítidla. Celá realizace cca 200tis.  Řešení opravy střechy nad MS. Zvážit výměnu dalších oken dle rozpočtu. Zvážit plány rekonstrukce venkovního hřiště.
 9. Zvážit přístavbu WC v prostorách půdy nad squashem, případně dalších prostor, které by sloužili nájemcům.

             Plán dalších schůzí: únor 2016 – příprava VH, duben 2016 – plán oprav o prázdninách, červen 2016 – hodnocení 1. Pololetí a prázdninový provoz, září 2016 – 2. pololetí 2016, říjen 2016 – dotační programy, prosinec 2016 – informace ze župy a plán na rok 2017

 

V Poděbradech dne 14.12.2015, Zapsal Ing. Radek Smejkal

 

×
Show